Παραγωγή και πώληση οργανικού λιπάσματος από την κατεργασία της εξαγόμενης κοπριάς